Monthly Archives: بهمن ۱۳۹۴

پرداخت سود بالا نشانه توانایی بانک نیست

چقازردی، مدیرعامل بانک سپه۱

اقتصادتهران: مدیر عامل بانک سپه گفت: واقعیت های اقتصاد ی کشور، تناسب و سنخیتی با پرداخت سودهای سپرده غیر متعارف توسط برخی از بانکها ندارد و بانک ها باید توافق انجام شده را به اجرا درآورند.

Read More »