راه و مسکن

بعد از برجام کشتی‌های ایرانی مانعی برای تردد ندارند

۱۱

اقتصادتهران: در حالی که از کشتیرانی به عنوان یکی از نمودهای بارز تاثیر برجام بر وضعیت ایران یاد می‌شود، مدیرعامل کشتیرانی در این باره می‌گوید: پس از برجام کشتی‌های ایرانی هیچ مانعی برای تردد در دنیا ندارند.

Read More »