حقوقی، انتظامی و قضایی

هنوز انگیزه خودکشی سیدامامی مشخص نشده است

اژه ای

اقتصادتهران: معاون اول قوه قضائیه گفت: تا این لحظه تحقیقات به دست آمده، نشان می‌دهد که کاووس سیدامامی خودکشی کرده اما این‌که انگیزه چه بوده است، آیا از لورفتن اطلاعات و یا…. است، هنوز تحقیقات ادامه دارد.

Read More »