۱۱

ابلاغ مصوبه جدید دولت به بانک مرکزی

اقتصادتهران: معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درمورد اصلاح آیین‌ نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌‌ها را برای اجرا ابلاغ کرد.

آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها با هدف حفاظت از سپرده‌های خرد سپرده‌گذاران از طریق تضمین ارایه شده از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها و تسهیل محاسبه حق عضویت اولیه در این صندوق، اصلاح شده است.

هیات وزیران در جلسه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۹۹۸/ ت ۴۸۳۶۷هـ مورخ ۲ مردادماه ۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح شود:

۱- بند (ج) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ج – موسسه اعتباری: بانک‌ یا موسسه اعتباری غیر بانکی، مؤسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن و شعبه بانک خارجی که به‌ موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس‌شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد. شرکت تعاونی اعتبار و صندوق قرض‌الحسنه، موسسه اعتباری محسوب نمی‌شوند.

۲- ماده (۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷- حق عضویت اولیه موسسه اعتباری معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تاسیس موسسه اعتباری مربوط می‌باشد.

تبصره – مبنای تسعیر حق عضویت اولیه شعبه بانک خارجی، نرخ برابری ارز مورد نظر با ریال در تاریخ واریز حق عضویت به نرخ روزانه اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد بود. در مواردی که مهلت پرداخت توسط شعبه بانک خارجی رعایت نشود بالاترین نرخ برابری در دوره مهلت تعیین‌شده و یا تاریخ پرداخت، هرکدام که بیشتر باشد مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

۳- تبصره ماده (۸) به عنوان تبصره (۱) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ٢- حق عضویت اولیه موسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واریز آن اقدام ننماید به شرح زیر می‏باشد:%۲A*(1+0.02B)

A= حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تاسیس موسسه اعتباری مربوط

B= تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه

۴- بند (۲) ماده (۹) به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۱) و (۲) ماده یادشده حذف و تبصره‌های زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:

۲- میزان حق عضویت سالانه برای سال دوم به بعد فعالیت صندوق، بر مبنای درصدی از میانگین مانده هفتگی هر حساب سپرده‌ای در سال مالی گذشته تا سقف تضمین، توسط هیئت امنای صندوق تعیین می‌شود. درصد فوق از یک درصد بیشتر و از ۲۵ صدم درصد کمتر نخواهد بود.

تبصره ۱- صندوق موظف است هرساله تا پایان شهریورماه نحوه محاسبه و نرخ حق عضویت‌ سالانه آن سال را به موسسه اعتباری اعلام نماید.

تبصره ۲- حق عضویت سالانه موسسه اعتباری تازه تاسیس، برای سال تاسیس باید متناسب با دوره زمانی پس از تاریخ شروع فعالیت و سپرده گیری به تشخیص بانک مرکزی تا پایان همان سال محاسبه گردد.

تبصره ۳- مانده سپرده‌های ارزی با نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی تسعیر و در محاسبه حق عضویت سالانه مبنای عمل قرار می‌گیرد.

تبصره ۴- هرگاه میزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده‌های مشمول ضمانت موسسات اعتباری فراتر رود نرخ حق عضویت سالانه از حداقل تعیین‌شده در این ماده با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیئت‌وزیران قابل کاهش است.

تبصره ۵- کاهش حق عضویت سالانه در مورد موسسه اعتباری که بر اساس اعلام بانک مرکزی مشمول اقدامات نظارتی یا انتظامی شده‌ است نباید اعمال گردد.

۵- ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن به عنوان تبصره (۱) تلقی و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

ماده ۱۰- موسسه اعتباری موظف‌ است حق عضویت سالانه هر سال خود را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد پرداخت نماید.

تبصره٢- نرخ حق عضویت سالانه موسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واریز حق عضویت سالانه اقدام ننماید به شرح زیر می‏باشد:

C*(1+0.02B)

C= درصد ثابتی که حسب مفاد بند (٢) ماده (٩) این آیین‏نامه توسط هیات امنای صندوق تعیین می‏شود.

B= تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه

۶- مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۱- موسسه اعتباری تازه تاسیس با منشا نهادهای پولی که قبل از تاسیس موسسه فعالیت داشته است موظف است پس از تایید و اعلام صحت ارزش‌گذاری دارایی‌های متناظر و انتقال قطعی آنها و سپرده‌های مربوط از نهادهای پولی مزبور به موسسه اعتباری موصوف توسط حسابرس مورد تایید بانک مرکزی، حق عضویت اولیه را مطابق ماده (۷) و حق عضویت سالانه را به ماخذ تاریخ تاسیس وفق بند (۲) ماده (۹) این آیین‌نامه محاسبه و به ‌حساب صندوق واریز نماید.

ماده ۱۲- حسابرس مستقل موسسه اعتباری موظف است نسبت به رسیدگی فرآیند محاسبات حق عضویت سالانه هرسال اقدام و موارد عدم رعایت فرآیند را در گزارش حسابرس و بازرس قانونی درج و در گزارش حسابرسی نسبت به آن اظهار‏نظر نموده و یک نسخه از گزارش را به صندوق ارسال نماید.

ماده۱۳- متناسب با ریسک‌ فعالیت‌های موسسه اعتباری، حداکثر تا دو نوبت در هر سال از موسسه اعتباری ذیربط حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت خاص دریافت می‌گردد.

۷- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۷) الحاق می‌شود:

تبصره ۳- چنانچه موسسه اعتباری از ارایه آمار و اطلاعات فوق‏الاشاره امتناع کند و یا اطلاعات نادرست ارایه نماید مشمول مفاد ماده (۱۵) این آیین‏ نامه می‌‏شود.

۸- تصویب‌نامه شماره ۵۳۶۴/ت۵۱۷۸۱هـ مورخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۴ و بندهای (۱)، (۳)، (۶)، (۷)،(۸) و (۹) تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۵۰۱/ت۴۹۸۳۷هـ مورخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۳لغو می‌شوند.

اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*